Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti društva BLITZ-CINESTAR d.o.o.

Opće informacije
1. Društvo BLITZ-CINESTAR d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6, OIB: 24146311117 (dalje u tekstu: Društvo i/ili Voditelj obrade) od Vas prikuplja i obrađuje određene osobne podatke u skladu s ovom Izjavom o privatnosti.
2. Izjavom o privatnosti Društvo, u cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, želi dati korisnicima svojih usluga jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka te im omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima i privolama.
3. Društvo se zauzima za zaštitu privatnosti i osobnih podataka.
4. Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka, molimo kontaktirajte našu osobu odgovornu za zaštitu osobnih podataka e-porukom na adresu e-pošte [email protected].
5. Zadržavamo pravo izmjene ove Izjave o privatnosti u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga. O svakoj promjeni ove Izjave o privatnosti korisnici će biti obaviješteni na web stranici https://cinestarcinemas.hr/ (dalje u tekstu: Stranica).
6. Možemo Vas putem e-maila povremeno podsjetiti na Izjavu o privatnosti, dok se na Stranici uvijek nalazi važeća verzija Izjave o privatnosti.
7. Stupanjem na snagu ove Izjave o privatnosti stavljaju se izvan snage i prestaju važiti Opći uvjeti zaštite osobnih podataka i Uporaba „Kolačića“ (Cookie policy).
8. Ova Izjava stupa na snagu na dan objave na Stranici i primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine.

Osobni podaci koji se obrađuju i korištenje osobnih podataka
 Ova Izjava o privatnost objašnjava:
• Vrste osobnih podataka koje Voditelj obrade prikuplja o Vama;
• Način na koji Voditelj obrade pribavlja Vaše osobne podatke;
• Načine na koje Voditelj obrade koristi Vaše podatke;
• Osnove na temelju kojih Voditelj obrade koristi Vaše osobne podatke;
• S kime Voditelj obrade dijeli Vaše osobne podatke;
• Kako Voditelj obrade štiti Vaše osobne podatke.

Vrste osobnih podataka koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje
1. Voditelj obrade prikuplja samo one osobne podatke koji su nužni za postizanje određene zakonite svrhe obrade.
2. Voditelj obrade može prikupljati Vaše osobne podatke kada obavlja svoje poslovanje, uključujući kada se Vi obraćate Voditelju obrade, tražite informacije od Voditelja obrade, koristite Stranicu Voditelja obrade ili koristite usluge Voditelja obrade.
3. Osobni podaci koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje od korisnika Stranice i/ili usluga te  članova Loyalty Club-a (dalje u tekstu: Ispitanici) uključuju:
• osobne podatke za identifikaciju: ime i prezime, datum i godina rođenja, spol;
• korisničke podatke: korisničko ime, lozinku, PIN i broj kartice Loyalty Cluba;
• podaci za kontakt: adresu prebivališta, mjesto i poštanski broj, e-mail adresu, broj telefona i broj mobilnog telefona;
• povijest kupovine usluga Voditelja obrade;
• tehničke podatke (broj posjeta stranici, ili primitak i korištenje materijala i komunikacija koje šalje Voditelj obrade Ispitaniku elektroničkim putem) prikupljeni putem kolačića (tzv. cookies);
• podatke o transakcijama izvršenim putem stranice (ime, prezime, adresa prebivališta, broj telefona ili broj mobilnog telefona, e-mail adresa, IP adresa, parcijalni broj bankovne kartice, iznos, vrijeme i lokacija transakcije);
• i druge podatke koje Ispitanik možda pruži Voditelju obrade.

4. Voditelj obrade za potrebe izvršenja ugovora o pružanju usluga organizacije proslave rođendana, može prikupljati osobne podatke za identifikaciju i to ime i prezime, datum i godina rođenja djeteta (slavljenika) koje Voditelju obrade dostavlja zakonski zastupnik (roditelj ili skrbnik) djeteta. Voditelj obrade koristi navedene osobne podatke djeteta isključivo i samo za potrebe izvršenja obveza iz navedenog ugovora i za druge svrhe ih ne koristi niti iste prosljeđuje bilo kojoj trećoj osobi. Predmetni osobni podaci djeteta brišu se najkasnije u roku od dva mjeseca od datuma izvršene usluge Voditelja obrade.
5. Voditelj obrade za potrebe izvršenja ugovora o pružanju usluge Tvoje privatno kino, može prikupljati osobne podatke za identifikaciju i to ime i prezime, adresu stanovanja, OIB, e-mail adresu i broj mobilnog telefona. Voditelj obrade koristi navedene osobne podatke isključivo i samo za potrebe izvršenja obveza iz navedenog ugovora i za druge svrhe ih ne koristi niti iste prosljeđuje bilo kojoj trećoj osobi. 
6. Voditelj obrade radi osiguranja osoba i imovine prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke prikupljene putem videonadzora.
7. Voditelj obrade ne obrađuje posebne kategorije osobnih podataka ispitanika koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetske podatke, biometrijske podatke, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca niti osobne podatke koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela.

Način prikupljanja osobnih podataka
1. Voditelj obrade prikuplja osobne podatke Ispitanika na različite načine, uključujući:

 • kao dio poslovnih procesa Društva (uvid u identifikacijske dokumente, npr. osobna iskaznica i studentski indeks ili dr. dokument koji potvrđuje status studenta, odrezak o primljenoj mirovini koji potvrđuje status umirovljenika) te za vrijeme ispunjavanja obveza Društva iz ugovora o kupoprodaji usluga Društva ili drugih ugovora sklopljenih između Društva i Ispitanika (npr. ugovor o ugostiteljskoj ostavi), posebno u odnosu na rezervaciju i kupovinu ulaznica i drugih usluga CineStara;
 • pristupanjem u Loyalty Club i za vrijeme upravljanja članskim pravima Ispitanika;
 • za vrijeme praćenja Stranice, uključujući i e-mail komunikaciju upućenu prema i od Društva;
 • prijavom na neki od naših nagradnih natječaja,
 • kada Ispitanik dostavi informacije tijekom izravne komunikacije s Društvom, uključujući
 • osobnu komunikaciju s osobljem Društva i online komunikaciju putem stranice ili e-maila;
 • putem mobilne aplikacije (iCineStar) te
 • od trećih strana (uključujući na primjer Facebook i druge društvene mreže)
 • putem videonadzora.

2. Kada Voditelj obrade prikuplja Vaše osobne podatke na neki od navedenih načina, koristi ih isključivo u svrhu koja Vam je navedena u vrijeme prikupljanja tih podataka.
3. Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su traženi podaci određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ako ne pružite obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, neće Vam biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

Svrha i razdoblje čuvanja osobnih podataka
1. Kada Voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke, čini to kako bi:

 • ispunio svoje obveze iz ugovora o prodaji usluga Društva ili drugih ugovora sklopljenih između Društva i Ispitanika (npr. ugovora o ugostiteljskoj ostavi koji se primjenjuje na stvari ostavljene u kinima Društva);
 • radi ponude usluga Društva na tržištu, uključujući slanje publikacija i detalja događanja Ispitanicima te pozivnica za događanja u organizaciji Društva te
 • unaprjeđenja usluge Društva, mjerenja zadovoljstva uslugama Društva i provođenja nagradnih natječaja;
 • upravljao odnosima s Ispitanicima  i drugim osobama u obavljanju svog poslovanja te
 • učinio dostupnim podatke koje je zatražio Ispitanik;
 • upravljanja Loyalty Clubom;
 • radi zaštite osoba i imovine (putem videonadzora);
 • te ispunio bilo koju svoju pravnu obvezu;
 • radi analize i administriranja Stranice, uključujući nadzor upotrebe Stranice

A. PRODAJA USLUGA DRUŠTVA
Voditelj obrade kao pružatelj usluga obrađuje od korisnika usluga (Ispitanika) sljedeće osobne podatke: ime, prezime, datum i godina rođenja, adresa prebivališta, mjesto, poštanski broj, spol, broj telefona, broj mobilnog telefona i e-mail adresu te podatke o transakcijama (ime, prezime, adresa prebivališta, broj telefona ili broj mobilnog telefona, e-mail adresa, IP adresa, parcijalni broj bankovne kartice, iznos, vrijeme i lokacija transakcije). Od korisnika usluga (Ispitanika) koji su ujedno i registrirani korisnici usluga Voditelj obrade obrađuje i podatak o korisničkom imenu, lozinci, broju kartice Loyalty Club-a i PIN-u.

Navedeni osobni podaci prikupljaju se u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o kupoprodaji usluga Društva (rezervacija i/ili kupovina kino ulaznica, rezervacija i/ili kupovina dr. usluga Društva) ili drugog ugovora sklopljenog između Društva i Ispitanika (npr. kod ugovora o ugostiteljskoj ostavi – ime, prezime, e-mail adresa i/ili broj telefona ili mobilnog telefona Ispitanika) od strane Voditelja obrade kao pružatelja usluge, i izvršavanja poslovnih procesa koji uključuje rješavanje zahtjeva korisnika (Ispitanika) i sporova s korisnicima usluga (Ispitanika).

U opsegu u kojem je to razumno potrebno u vezi usluga Društva, moguće je da ćemo morati dijeliti osobne podatke s trećim osobama. Molimo Vas, pregledajte dio ove Izjave pod naslovom Osobe s kojima Voditelj obrade dijeli Vaše osobne podatke.

Osobni podaci prikupljeni u svrhu izvršavanja ugovornih obveza Voditelja obrade se, u pravilu, u slučaju registriranih korisnika, korisnika koji zatraže uslugu Tvoje privatno kino i članova Loyalty Club-a (Ispitanika) čuvaju trajno ili dok registrirani korisnik, odnosno član Loyalty Club-a (Ispitanik) ne zatraži brisanje svog korisničkog računa, u kojem slučaju se trajno čuvaju samo podaci o provedenim transakcijama. Voditelj obrade ne čuva osobne podatke neregistriranih korisnika (Ispitanika), osim podataka o provedenoj transakciji koji se čuvaju trajno. Podaci o transakcijama čuvaju se trajno zbog zakonske obveze Voditelja obrade sukladno važećim računovodstvenim propisima. Kao iznimke od navedenog pravila:

 • Voditelj obrade u slučaju usluge proslave rođendana i usluge Tvoje privatno kino čuva ispunjeni obrazac zahtjeva za proslavu u elektroničkom obliku s osobnim podacima Ispitanika najduže dva mjeseca od datuma izvršene usluge te se isti nakon toga briše odnosno uništava;
 • U slučaju usluge izvanredne grupne projekcije i grupnog popusta Voditelj obrade osobne podatke Ispitanika sadržane na zahtjevu za predmetnu usluga čuva jednu godinu od datuma izvršene usluge te se isti nakon toga brišu odnosno uništavaju;
 • Voditelj obrade osobne podatke Ispitanika u slučaju ugovora o ugostiteljskoj ostavi čuva do trenutka preuzimanja izgubljenih stvari i nakon toga ih briše odnosno uništava;
 • Osobne podatke Ispitanika koje Voditelj obrade koristi radi obavijesti o promjeni ili otkazivanju termina projekcije (ime, prezime, broj telefona i/ili broj mobilnog telefona, e-mail adresa) uništavaju se na kraju dana na koji je obavijest poslana Ispitaniku.

B. MARKETING TE RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE USLUGA DRUŠTVA
Osobne podatke koje ste dostavili Voditelju obrade prilikom registracije (ime, prezime, datum i godina rođenja, spol, adresa prebivališta, mjesto i poštanski broj, broj telefona, broj mobilnog telefona i e-mail adresu) Voditelj obrade može koristiti kako bi saznao:

 • Čitate li e-mailove ili druge materijale Društva, uključujući newsletter, bilo preuzimanjem privitaka u e-mailovima ili otvaranjem poveznica (linkova);
 • Otvarate li web poveznice, poveznice za odjavu ili poveznice na događanja uključene u e-mail poruke i marketinške materijale Društva;
 • Posjećujete li i kako posjećujete stranicu nakon što otvorite poveznice koje Vam je Društvo dostavilo. Ovo radimo korištenjem softvera koji postavlja kolačiće na Vaš uređaj koji prate ovu aktivnost i bilježe istu. Molimo provjerite Obavijest o korištenju kolačića, za više informacija o načinu upravljanja i uklanjanja kolačića.

Neke od navedenih podataka o Ispitanicima (ime i prezime, e-mail adresa i spol) Voditelj obrade koristi i radi slanja marketinških poruka, newslettera, e-mail obavijesti o uslugama Društva članovima Loyalty Cluba i korisnicima usluga Društva, ukoliko je Ispitanik za isto dao svoju privolu.

Ukoliko ne želite više primati navedene marketinške poruke, newslettere, e-mail obavijesti o uslugama Društva, možete se odjaviti u bilo kojem trenutku na web stranici https://cinestarcinemas.hr/, klikom na link za odjavu na dnu svakog newslettera ili slanjem e-maila na: [email protected].

Voditelj obrade osobne podatke Ispitanika (ime, prezime, e-mail adresu, spol) može koristiti i za slanje pozivnica na događanja u organizaciji Društva i/ili povezanih društava Voditelja obrade u svrhu svoje promocije.

Kada Društvo organizira nagradne natječaje u svrhu svoje promocije može od Vas, uz identifikacijske podatke, zatražiti i neke dodatne osobne podatke definirane pravilima natječaja.

Voditelj obrade čuva osobne podatke prikupljene u ovu svrhu trajno odnosno do trenutka povlačenja privole Ispitanika (ako je ista potrebna za pojedinu svrhu za koju su osobni podaci prikupljeni) nakon čega ih briše odnosno uništava. Iznimno, u odnosu na osobne podatke prikupljene u svrhu nagradnog natječaja, Voditelj obrade osobne podatke Ispitanika čuva samo onoliko vremena koliko je nužno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni, ali ne duže od šest mjeseci od uručenja nagrade te ih nakon toga briše odnosno uništava.


C. UPRAVLJANJE ODNOSIMA S KORISNICIMA
Voditelj obrade, kao pružatelj usluga internetske Stranice, u svrhu posjete stranici, registracije, odnosno, otvaranja korisničkog računa od registriranih korisnika internetske stranice, rješavanja problema, provedbu administracijskih zadataka i/ili uspostavljanja kontakta s korisnicima stranice, obrađuje sljedeće osobne podatke: ime, prezime, e-mail adresa, adresa prebivališta, mjesto i poštanski broj, broj telefona, broj mobilnog telefona, spol, korisničko ime, broj kartice Loyalty Cluba, lozinka, PIN, datum i godina rođenja.

Ujedno Društvo na Stranici koristi kolačiće (tzv. cookies). Molimo provjerite našu Obavijest o korištenju kolačića.

Osobni podaci prikupljeni u ovu svrhu se u slučaju registriranih korisnika i članova Loyalty Club-a (Ispitanika) čuvaju trajno ili dok registrirani korisnik odnosno član Loyalty Club-a (Ispitanik) ne zatraži brisanje svog korisničkog računa.

D. LOYALTY CLUB
Podatke o imenu, prezimenu, datumu i godini rođenja, broju telefona, broju mobilnog telefona i e-mail adresi, adresi prebivališta, mjestu i poštanskom broju, spolu koji su dani prilikom registracije korisnika, Voditelj obrade, obrađuje i u svrhu ostvarivanja prava članova Loyalty Cluba.

Osobni podaci prikupljeni u ovu svrhu se u slučaju registriranih korisnika (Ispitanika) čuvaju trajno ili dok korisnik (Ispitanik) ne zatraži brisanje svog korisničkog računa.

E. ZAŠTITA OSOBA I IMOVINE (VIDENADZOR)
Voditelj obrade radi zaštite osoba i imovine snima putem sustava videonadzora prostorije unutar i ispred kinodvorana te se osobni podaci prikupljeni putem videonadzora ne koriste za druge svrhe.
Sve prostorije koje se snimaju putem videnadzora su označene oznakom da je prostorija pod videonadzorom na način da je oznaka vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja i sadrži sve potrebne podatke propisane zakonom.
Pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim putem videonadzora ima odgovorna osoba Voditelja obrade i/ili osoba koju on ovlasti te iste osobe osobne podatke prikupljene putem videonadzora ne mogu koristiti za druge svrhe osim svrhe zaštite osoba i imovine.
Sustav video nadzora je zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba.
Voditelj obrade će uspostaviti automatizirani sustav zapisa za evidentiranje pristupa snimkama videonadzora koji će sadržavati vrijeme i mjesto pristupa, kao i oznaku osoba koje su izvršile pristup podacima prikupljenim putem videonadzora.

Osobni podaci prikupljeni u ovu svrhu čuvaju se najduže 6 mjeseci, osim ako je drugim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

F. ISPUNJAVANJE PRAVNIH OBVEZA VODITELJA OBRADE
Pored svega navedenog, podatke o imenu, prezimenu, adresi prebivališta, mjestu, poštanskom broju, datumu i godini rođenja, broju telefona i/ili broju mobilnog telefona, e-mail adresi Ispitanika, Voditelj obrade obrađuje i radi ispunjavanja svojih pravnih obveza primjerice s osnove računovodstvenih i knjigovodstvenih propisa te propisa o zaštiti potrošača.
Osobni podaci prikupljeni u ovu svrhu se čuvaju u skladu sa rokovima čuvanja propisanim primjenjivim propisima.

Osnove za obradu osobnih podataka
Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke na temelju sljedećih osnova:

 • izvršavanje ugovora o kupoprodaji usluga Društva ili drugog ugovora sklopljenog između ispitanika i Društva (npr. ugovora o ugostiteljskoj ostavi, ugovora o članstvu u Loyalty Clubu i sl.);
 • legitimni interes Voditelja obrade i to za: pružanje usluge internet stranice i upravljanje istom, radi utvrđivanja, rješavanja sporova i vođenja postupaka između Ispitanika i Društva, radi dijeljenja osobnih podataka s povezanim društvima Voditelja obrade i trećim osobama kako je to detaljno navedeno u ovoj Izjavi o privatnosti, slanja pozivnica na događanja u organizaciji Društva; praćenja navika korisnika usluga Društva u svrhu unaprjeđenja usluga Društva te videonadzora;
 • izričite privole ispitanika za primanje marketinških poruka, newsletter-a, e-mail obavijesti o uslugama Društva, sudjelovanje u nagradnim natječajima, te
 • radi ispunjavanja pravnih obveza Voditelja obrade.

Osobe s kojima Voditelj obrade dijeli Vaše osobne podatke
Podatke koje dostavljate Društvu, Voditelj obrade može na temelju svog legitimnog interesa podijeliti s povezanim društvima Voditelja obrade koji ih također mogu obrađivati. Povezana društava Voditelja obrade su:

 • Blitz d.o.o.
 • VOX komunikacije d.o.o.
 • Duplicato Media d.o.o.

Društvo može dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama u skladu s ugovornim obvezama koje ima s istima. Navedeno predstavlja legitimni interes Voditelja obrade. Takve treće osobe (poslovni partneri Voditelja obrade) uključuju:

 • stručne savjetnike i revizore,
 • dobavljače koje Društvo angažira radi obavljanja usluga u ime i za račun Društva, uključujući pružatelje IT usluga, organizatore događanja; i
 • druge osobe koje Društvo angažira kako bi Vam pružilo usluge uključujući kurirske službe, odvjetnike, stručnjake i prevoditelje.

Voditelj obrade može dijeliti osobne podatke i sa nadzornim tijelima, sudovima ili državnim agencijama kada je takvo dijeljenje podataka nužno, uključujući radi poštivanja svih zakonskih zahtjeva. Osim ukoliko nam je zabranjeno zakonom, poduzet ćemo sve razumne napore kako bi Vas Društvo prethodno obavijestilo o takvom odavanju Vaših osobnih podataka.

Društvo ne dozvoljava da Vaši osobni podaci budu dostupni trećim osobama u svrhu ponude proizvoda i usluga trećih strana, osim ako ste dali svoju izričitu privolu u tu svrhu.


Zaštita Vaših osobnih podataka
1. Društvo zaštitu osobnih podataka uzima ozbiljno i poduzelo je razne mjere opreza kako bi zaštitili vaše osobne podatke. Ispitanik osobnim podacima na stranici može pristupiti pomoću lozinke, e-mail adrese, broja kartice Loyalty club-a, korisničkog imena i PIN-a. Lozinka Ispitanika je kriptirana. Preporuka je da Ispitanik nikome ne otkriva lozinku. Uz to, osobni identifikacijski podaci Ispitanika se čuvaju na serveru kojemu mogu pristupiti samo odabrane osobe i pružatelji usluga. Društvo kriptira određene osjetljive informacije koristeći Secure Socket Layer (SSL) tehnologiju, kako bi osigurali da su osobni podaci Ispitanika sigurni. Dužni ste brinuti se o sigurnosti Vaše lozinke i PIN-a i iste povremeno mijenjati. Vaša lozinka i PIN ne smiju biti jednostavni, moraju sadržavati minimalno 6 znakova (brojke i slova) u slučaju lozinke odnosno 6 brojeva u slučaju PIN-a. Ne smiju sadržavati, osobne podatke (ime, prezime, e-mail, kućna adresa, broj telefona, datum rođena), brojeve u nizu ili identične brojeve, slova u nizu ili identična slova i također riječi kao što su: lozinka, zaporka, CineStar, cinestar itd. Sustav Vam neće dozvoliti promjenu lozinke ili prijavu s istom, ukoliko ne zadovoljava sigurnosne uvjete.
2. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran te Društvo ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili sa stranice te nije odgovorno za radnje bilo koje treće strane kojoj takvi podaci postanu dostupni.
3. U skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti osobnih podataka, Društvo koristi tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, korištenja, otkrivanja ili uništavanja.
4. Kako bi zaštitilo osobne podatke Ispitanika i privatnost istih Društvo provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite. Spomenuto održavanje i testiranje sigurnosti provodi se na trajnoj osnovi. Društvo ograničava pristup podacima Ispitanika na način da pristup istima imaju isključivo ovlaštene osobe koje neposredno rade na pružanju odnosno održavanju usluge, te na poboljšanju kvalitete i naplati usluge. Osim toga, Društvo neprestano obučava svoje osoblje o važnosti povjerljivosti i održavanju privatnosti i sigurnosti osobnih podataka i angažiramo partnere s kojima ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.
5. Voditelj obrade se pridržava međunarodno priznatih standarda PCI DSS u pogledu transakcija kreditnim/debitnim karticama te internih sigurnosnih procedura upravljanja dokumentima i e-mail sustavom te infrastrukturom održavanja u svim prostorima Društva.

Prava ispitanika
1. Podnošenje prigovora – Voditelj obrade nastoji osigurati najviše standarde pri obradi osobnih podataka i ozbiljno pristupa rješavanju svakog prigovora ispitanika.
Ukoliko smatrate da je obrada osobnih podataka koju Voditelj obrade provodi protivna propisima o zaštiti osobnih podataka molimo Vas da nas obavijestite o istome pisanim putem na adresu Voditelja obrade (Vice Vukova 6, 10000 Zagreb, n/r Voditelj obrade – ne otvarati) ili putem e-mail adrese: [email protected].
Svoj prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu – Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva 14, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.
2. Pravo na pristup: Svaki ispitanik ima pravo zatražiti detalje o osobnim podacima koje Voditelj obrade obrađuje u odnosu na njega/nju i o načinu na koji ih obrađuje.
3. Pravo na ispravak: Ako Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od Voditelja obrade možete zatražiti da ih ispravi ili dopuni. Molimo Vas da nas obavijestite u slučaju bilo koji promjena Vaših osobnih podataka putem e-maila: [email protected] kako bismo ažurirali Vaše podatke.
4. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): Od Voditelja obrade možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako ih je obrađivao protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, npr. kod zakonom propisanih obveza arhiviranja.
5. Pravo na ograničenje obrade: Od Voditelja obrade možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

 • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji omogućava Voditelju obrade provjeru točnosti tih podataka;
 • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje obrade podacima;
 • ako podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva; ili
 • ako ste podnijeli prigovor zbog obrade tih podataka.

6. Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od Voditelja obrade možete zatražiti da Vam podatke koje ste mu povjerili dostavi u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:

 • ako te podatke obrađuje na temelju suglasnosti koju ste dali i koju možete opozvati ili radi izvršavanja ugovora i
 • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

7. U određenim okolnostima, svaki ispitanik također ima pravo zatražiti prestanak svakog neovlaštenog prijenosa njegovih osobnih podataka trećim osobama te zahtijevati da Voditelj obrade ne prenosi osobne podatke koji se odnose na njega trećim osobama.
8. Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz članka 1. ove Izjave.
9. Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. To služi zaštiti vaših prava i privatne sfere.
10. Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili s očitom namjerom zlouporabe, Voditelj obrade može naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.
11. Kada prigovorite obradi Vaših osobnih podataka od strane Voditelja obrade ili kada povučete prethodno danu privolu, postoji mogućnost da Društvo neće moći postići svrhe obrade navedene u ovoj Izjavi o privatnosti ili da nećete moći koristiti naše usluge. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.
12. Kada prigovorite obradi Vaših osobnih podataka od strane Voditelja obrade ili kada povučete prethodno danu privolu, važno je da razumijete kako Društvo može i dalje nastaviti obrađivati Vaše osobne podatke u mjeri potrebnoj ili na drugi način dozvoljenoj zakonom.


Posljedice nedavanja osobnih podataka i upravljanje privolama

 1. U slučaju nedavanja Vaših osobnih podataka koje Društvo traži radi sklapanja i ostvarivanja prava iz ugovora o kupoprodaji naših usluga ili drugih ugovora između Društva i ispitanika, ugovor ne može biti sklopljen, budući da Voditelj obrade neće biti u mogućnosti izvršiti ugovor.
 2. Registracija korisnika nije moguća u slučaju ako Ispitanik ne želi dati svoje osobne podatke, kao što je e-mail, te odrediti korisničko ime i lozinku. Bez registracije niz usluga stranice nije dostupan kao npr. kupnja i rezervacija ulaznica.
 3. U slučaju nedavanja privole ili naknadnog povlačenja privole za primanje naših marketinških obavijesti, nećete primati naše marketinške poruke, newslettere, e-mail obavijesti o uslugama Društva ili ankete koje Društvo šalje radi unaprjeđenja usluga.
 4. Privolu koju ste dali Voditelju obrade za pojedinu svrhu obrade možete opozvati u bilo kojem trenutku u kojem slučaju Vaše osobne podatke prikupljene na temelju privole  više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.
 5. Davanje i povlačenje privole možete izvršiti slanjem e-maila na e-mail adresu [email protected] ili slanjem pisanog zahtjeva na adresu sjedišta Voditelja obrade.
 6. Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti slanjem e-maila na e-mail adresu: [email protected] ili slanjem pisanog zahtjeva na adresu sjedišta Voditelja obrade.

Povjerljivost podataka trećih osoba
1. Ova Izjava o privatnosti odnosi se samo na upotrebu i korištenje podataka koje Voditelj obrade prikuplja od ispitanika. Druge internetske stranice kojima se može pristupiti putem Stranice imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja. Ako preko internetske Stranice posjetite jednu ili više drugih stranica, preporučamo da pregledate izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. Društvo nije odgovorno za načine i uvjete rada trećih strana.


Obavijest o korištenju kolačića (tzv. cookies)

 1. Obavještavamo Vas kako Društvo na svojoj Stranici koristi kolačiće (tzv. cookies).
 2. Kolačići su tekstovne datoteke koje se pohranjuju na računalu posjetitelja stranice. Koristimo kolačiće u svrhu osiguravanja rada svih funkcija internetskog portala koji su nužni za normalno funkcioniranje Stranice te bez kojih nije moguće pristupiti Stranici. Takvi kolačići ne mogu se isključiti ili izbrisati jer bez njih Stranice ne bi ispravno funkcionirala. Međutim, navedeni kolačići (ASP.NET Sessionld) ne pohranjuju nikakve osobne podatke, već isključivo tehničke podatke potrebne za ispravan rad Stranice.
 3. Pored navedenih kolačića nužnih za rad Stranice, Društvo koristi i kolačiće koji omogućavaju prepoznavanje korisnika pri ponovnom posjetu Stranici u svrhu prilagođavanja određenih sadržaja posebno za Vas te za analizu Stranice koristimo softver za analizu pomoću kojeg analiziramo korištenje Stranica. Time Društvo stječe dragocjena saznanja o potrebama svojih korisnika, a s ciljem poboljšavanja kvalitete svoje ponude.
 4. Navedeni software za analizu, osim toga, prikuplja i pohranjuje i neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika. Osobni podaci koje navedeni kolačići prikupljaju su: centartab (odabrani centar), EUCookie (trakica za cookie da li si pročitao), CookieWarningAgreed, deadpoolBanner (da je prikazan banner).
 5. Nadalje, na Stranici se mogu nalaziti i kolačići trećih strana (kao što su Google Analytics, Facebook i sl.) kao i kolačići za oglašavanje te slične poveznice, a koji također mogu prikupljati određene osobne podatke o Vama. Te kolačiće ne postavlja i ne kontrolira Društvo. Za više informacija o tome kako se treća strana koristi kolačićima te na koji način možete istima upravljati, molimo Vas da posjetite odgovarajuće web stranice treće strane. Kolačići trećih strana koji se koriste na Stranici su: Google Analytics – servis za mjerenje posjećenosti.
 6. Kolačići za analizu, kolačići trećih strana i kolačići za oglašavanje te slični kolačići mogu se pohraniti na Vaše računalo samo uz Vaš izričit pristanak. Takve kolačiće inače možete, putem odgovarajućih postavki na browseru, isključiti ili izbrisati.
 7. Upravljati kolačićima možete odabirom postavki u izborniku svog preglednika. Svoju privolu za korištenje kolačića možete uvijek povući na isti način, odabirom postavki u izborniku svog preglednika.
 8. Većina internetskih preglednika prihvaća kolačiće, ali obično možete promijeniti postavke preglednika da odbija nove kolačiće, onemogući postojeće, ili da vas jednostavno obavijesti kad su novi kolačići poslani na Vaš uređaj.
 9.  Kako biste postavili Vaš preglednik da odbija kolačiće, pogledajte upute o pomoći davatelja preglednika (koje se inače nalaze pod izbornicima “Pomoć”, “Alati” ili “Uredi”).
 10. Napominjemo da se određene funkcionalnosti Stranice mogu izgubiti ako odbijete ili onemogućite kolačiće. Osim toga, onemogućavanje kolačića ili kategorije kolačića ne briše kolačić iz Vašeg preglednika. To morate učiniti sami u izborniku preglednika.
 11. Vaše osobne podatke prikupljene pomoću kolačića ne dijelimo s trećim osobama bez Vašeg izričitog pristanka. Navedene podatke Google Analytics čuva trajno, a korisnik ih može izbrisati kada poželi.
 12. Prava ispitanika i ostale informacije u odnosu na osobne podatke koje o Vama prikupljaju kolačići možete pronaći u Izjavi o privatnosti.